Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Informacja o połączeniu Subfunduszu Skarbiec Top Brands i Subfunduszu Skarbiec Rynków Rozwiniętych

2020-10-29


Uprzejmie informujemy o trwającym procesie połączenia Subfunduszu Skarbiec - Top Brands (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Subfunduszu Skarbiec - Rynków Rozwiniętych (dalej: „Subfundusz przejmowany”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”). Dniem połączenia Subfunduszy będzie 11 grudnia 2020 roku.

W dniu 11 grudnia 2020 r. klientom posiadającym jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Rynków Rozwiniętych, zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Top Brands (w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez uczestnika Funduszu i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału). Od dnia 10 grudnia 2020 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.

Połączenie Subfunduszy jest wynikiem realizowania przez Skarbiec TFI SA strategii, zakładającej udoskonalanie oferty produktowej i dostosowywanie jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów. Łączone subfundusze przy dokonywaniu lokat stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego oraz koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka. Zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie łączonymi subfunduszami oraz indeksy odniesienia. Połączenie Subfunduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów oraz zwiększonej skali działalności połączonego Subfunduszu. W celu zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec - Top Brands zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą lub do odwiedzenia strony internetowej https://www.skarbiec.pl/fundusz/skarbiec-top-brands

Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji. Ich produkty i usługi charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka, patenty, prawa autorskie, technologie i unikalne metody dystrybucji zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.

Informujemy jednocześnie o możliwości złożenia zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Zlecenie takie nie zostanie obciążone opłata manipulacyjną za odkupywanie jednostek uczestnictwa wskazaną w art.  211 ust. 3 statutu Funduszu. Ostatnim dniem, w którym możliwe będzie złożenie zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego będzie 8 grudnia 2020 roku. Wskazujemy jednocześnie, że Subfundusz przejmujący nie przyjmuje wpłat w dolarze amerykańskim, a po połączeniu subfunduszy jedyną walutą, w której realizowane będą odkupienia jednostek uczestnictwa będzie złoty.

Więcej informacji na temat połączenia Subfunduszy znajdziecie Państwo pod numerem infolinii 22 588 18 43.